Reklamační řád

Reklamační řád upravuje pravidla, podmínky, jakož i vzájemná práva a povinnosti při uplatňování a vyřizování reklamací na služby poskytnuté ze strany Cestovní kanceláře - Sport s.r.o.

1.
Cestující má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušný zájezd. V případě vadně poskytnutých služeb nebo služeb neposkytnutých ve sjednaném rozsahu má cestující právo na reklamaci. Reklamace musí být v rámci prevence škod uplatněna bezodkladně.

2.
V případě důvodné a oprávněné reklamace je Cestovní kancelář - Sport povinna odstranit vadu příslušné služby, službu doplnit nebo poskytnout službu náhradní, a to (je-li to možné) přímo na místě. Není-li toto možné, pak je Cestovní kancelář - Sport povinna poskytnout slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou pro vady nemohl cestující využít.

3. Reklamační postup
K uplatnění práva na reklamaci musí dojít u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak toto právo zaniká. Cestovní kancelář - Sport doporučuje cestujícím oznámit případnou reklamaci neprodleně (nejpozději první den po zjištění závady) zástupci Cestovní kanceláře - Sport nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání zájezdu. V případě, že se oznámený nedostatek na místě nepodaří odstranit, sepíše cestující nebo zástupce Cestovní kanceláře - Sport dle pokynů cestujícího písemný protokol o reklamaci, který bude opatřen podpisem cestujícího uplatňujícího reklamaci. Cestovní kancelář - Sport doporučuje uvádět v protokolu o reklamaci čitelně údaje o cestujícím, zejména jméno a příjmení, jakož i další údaje nezbytné pro rychlou identifikaci osoby uplatňující reklamaci. Za účelem včasného a řádného vyřízení reklamace Cestovní kancelář - Sport doporučuje uvádět na reklamaci rovněž číslo cestovní smlouvy. Cestující je povinen při výskytu závad spolupracovat na minimalizování a zabránění škod. Opomene-li cestující z vlastní viny na závadu včas poukázat, zaniká nárok na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak zaniká nárok na slevu v případě, že k podání reklamace dojde se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat nápravu, přičemž včasným podáním reklamace bylo možné předejít možnému vzniku škody. Kopii reklamačního protokolu sepsaného v místě konání zájezdu je cestující oprávněn zanechat přímo u delegáta či zástupce Cestovní kanceláře - Sport nebo zaslat doporučeným dopisem nebo donést osobně do sídla Cestovní kanceláře - Sport. Cestovní kancelář - Sport odpovídá za úroveň a cenu služeb u těch akcí, které si cestující objedná při zaknihování zájezdu nebo na místě u delegáta Cestovní kanceláře - Sport. V takovýchto případech Cestovní kancelář - Sport doporučuje uplatňovat reklamaci přímo na místě, aby nedocházelo k případnému zkreslování informací. Za úroveň a cenu cizích služeb zakoupených u delegáta partnerské cestovní kanceláře nebo jiné cestovní kanceláře Cestovní kancelář - Sport neodpovídá. Cestovní kancelář-Sport je povinna reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se s cestujícím jinak.

4.
Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování, Cestovní kancelář - Sport označuje veškeré zobrazení pokojů v katalogu a na webových stránkách www.ck-sport.cz jako orientační. Vzhledem k uvedenému nemusí obrázky přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude cestující ubytován, a tedy rozpor zobrazení pokojů v katalogu se skutečností nemůže být předmětem reklamace. Součástí katalogu či nábytkového letáku jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro doplnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu ubytování, pláží, okolí atd.

5.
V pozdních večerních a nočních hodinách se v prázdninových letoviscích může odehrávat rušný noční život, který může způsobit rušení klidu. Každý cestující musí počítat s tím, že pokud si vybere dovolenou v živém prázdninovém letovisku, a to zejména během hlavní sezóny, může zde docházet k rušení klidu, které Cestovní kancelář - Sport nemá možnost ovlivnit. Tato skutečnost však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.

6.
V případě neposkytnutí stravy z důvodu pozdního příjezdu či časného odjezdu ze strany klienta nelze poskytnout slevu za nevyčerpané služby.

7.
Cestovní kancelář - Sport nenese zodpovědnost za škody vzniklé nevyčerpáním dohodnutých služeb, pokud k tomuto dojde bez zavinění Cestovní kanceláře - Sport nebo subdodavatelů Cestovní kanceláře - Sport.

Partneři

 Ck-sport-logoLogo-hotel_semerink_3000x1000-fb   166x46px_barevneLogo_kolinska_bouda_var-c

 Logo-primestske-tabory

ck-sport

Kontaktujte nás

CK Sport - Semerink s.r.o.
CK Sport - Kolínská s.r.o.
CK Sport - Kids z.s.

Mattioliho 4, 106 00 Praha 10

IČ: 24746410

E: info@ck-sport.cz

T: +420 725 00 62 62

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.